STAGEGIDS HBO-ICT

voor bedrijven en hun bedrijfsbegeleidersstage en afstuderen

6. Rollen bij de stage en het afstuderen

De basisgedachte van FHICT is , dat de stagiair het meest leert van zijn stage of afstuderen als hij volledige verantwoordelijkheid neemt voor het eigen stage- of afstudeerproces, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Uiteraard is hier nog sprake van een leersituatie. Daarom is regelmatige hulp en feedback op hoe de stagiair functioneert niet alleen gewenst, maar vaak ook noodzakelijk. Dit hoofdstuk beschrijft kort hoe FHICT de rolverdeling ziet tussen de stagiair en de begeleiders.

Verantwoordelijkheden

Stagiair/Afstudeerder

 • uitvoeren van de opdracht conform de afspraken met de bedrijfsbegeleider en de opleiding
 • maken van duidelijke afspraken in de vorm van een projectplan.
 • voortgangsrapportage richting docentbegeleider en de opleiding verslaglegging zoals in de stage- of afstudeerscriptie;
 • regelen eerste bedrijfsbezoek door docentbegeleider met bedrijfsbegeleider
 • regelen tweede bedrijfsbezoek door docentbegeleider voor evaluatie met student en bedrijfsbegeleider, mogelijkheid voor student om presentatie te oefenen en hier feedback op te krijgen en voor docent om met bedrijfsbegeleider de adviesbeoordeling af te stemmen.
 • initiatief nemen als er zich problemen voordoen.

Bedrijfsbegeleider

 • hoofdverantwoordelijk voor de dagelijkse begeleiding student
 • adviseert de docentbegeleider m.b.t. de beoordeling
 • minstens 1x per week 1 uur begeleidingsgesprek over leerproces student
 • indien ook inhoudelijke begeleider: beschikbaar zijn voor inhoudelijke begeleiding
 • indien geen inhoudelijk begeleider: erop toezien dat inhoudelijke begeleiding plaatsvindt

Docentbegeleider

 • monitort het stageproces vanuit de opleiding
 • geeft feedback op projectplan en stage-/afstudeerverslag/portfolio
 • is aanspreekpunt bij problemen waar student en bedrijfsbegeleider niet samen uitkomen
 • is één van de twee assessoren

Extern deskundige

 • adviserend lid van de examenjury
 • houdt toezicht op proces en kwaliteit van het afstuderen en in het bijzonderde beoordeling