STAGEGIDS HBO-ICT

voor bedrijven en hun bedrijfsbegeleidersstage en afstuderen

3.2 Het afstuderen

Het afstuderen is een life performance waarbij de student moet aantonen over de benodigde startbekwaamheid als ICT’er op HBO-niveau te beschikken. Het afstuderen vindt, net als de stage, plaats in het bedrijf tijdens het achtste semester van de opleiding, dat in de tweede helft van het vierde jaar valt en duurt minimaal 85 werkdagen (17 weken van vijf werkdagen).

De afstudeeropdracht

De opdracht moet aansluiten bij profiel, de eventuele specialisatie en het niveau (zie hoofdstuk 2) van de student en moet een onderzoekscomponent bevatten, waarmee de student zijn of haar vaardigheden wat betreft methodisch handelen kan aantonen op afstudeerniveau (zie hoofdstuk 4). De afstudeeropdracht moet een integrale opdracht zijn, waarin een zo breed mogelijk spectrum van vaardigheden gerelateerd aan het gekozen basisprofiel of de gekozen specialisatie getoond wordt. Opdrachten, die direct gekoppeld zijn aan een commerciële klant met vastomlijnde eisen en/of deadlines zijn niet toegestaan.

De afronding van het afstuderen

Bij de afsluiting van de afstudeerperiode is het gebruikelijk, dat de student zijn of haar project presenteert op het bedrijf. De formele afronding vindt plaats op school in de vorm van een afstudeerzitting, waarbij de jury een integraal eindoordeel vaststelt. De jury bestaat uit: de twee assessoren (docenten van FHICT, waarvan de eerste assessor tevens de docentbegeleider is) aangevuld met een extern deskundige en de bedrijfsbegeleider, die beiden een adviserende rol hebben.

Bij de beoordeling wordt als input niet alleen het portfolio of het verslag meegenomen, maar ook de (kwaliteit van de) werkzaamheden, de presentatie en verdediging op school. Het beoordelingsformulier bevat zowel criteria rondom ICT competenties, zoals analyse, ontwerp en realisatie, alsook criteria rondom schriftelijk en mondelinge communicatie, onderzoek en leervermogen.